Πάτρα: Ομόφωνη αποδοχή από το Δ.Σ. του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. της ένταξης του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Η συνολική χρηματοδότηση της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 36.567.346,71 €