Ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Δημητρογιάννης συμμετείχε στις εργασίες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Στις 17 Δεκεμβρίου